Strona Główna
Aktualności
Strona szkoły
Dyrektorzy szkoły
Biogramy
Wspomnienia absolwentów
Absolwenci
Sztandary
Poezja i pieśni
Filmy
Deklaracja
Gnieźnieńskie linki
Jesteś w: Strona główna / Statut

STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Gnieżnie
z dnia 19.03.1998 r.
( jednolity tekst ) 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Gnieźnie, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawne zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą władz – Gniezno.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5a

Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6

1. Celem Stowarzyszenia jest:
- dbałość o zwiększanie szeregów członków Stowarzyszenia,
- kultywowanie tradycji szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku (wydawnictwo, biuletyn, informator),
- rozwój szkoły w zakresie doskonalenia organizacyjnego, struktury i bazy materialnej,
- wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne,
- udzielanie pomocy materialnej uczniom wybitnie zdolnym w formie stypendium
naukowego,
- współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich działań, mających na celu zdobycie
sponsorów,
- organizowanie życia koleżeńskiego:
* zjazdy koleżeńskie,
* kursy, pokazy, wystawy, odczyty, dyskusje, sympozja.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz członków Stowarzyszenia, absolwentów
i sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz
ogółu społeczności ziemi gnieźnieńskiej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- upowszechnianie wiedzy o szkole i szerzenie kultury,
- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia,
- organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów,
- kultywowanie tradycji szkoły (uroczystości szkolne, rocznice, itp),
- udzielanie pomocy materialnej uczniom zdolnym,
- współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
- występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz oświatowych i lokalnych
odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na rozwój i modernizację bazy materialnej
szkoły.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Czlonkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne.
2. Osoba prawna może byc jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności czlonka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych
przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu
ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w
 
§ 12.ust.1.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiazywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek czlonkowskich.

§ 14

1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiazań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekaącego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.1, 2, 3 i 6 orzeka Zarząd, a w przypadkach
określonych w ust.1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub
orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje sie odpowiednio zasady
określone w ust.2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński,
5) inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw.
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 1000 osób, Walne Zebranie Członków
zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat
na 20 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów spośród
zgłoszonych kandydatów. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborach władz
w głosowaniu jawnym.”
2.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niz 6 miesięcy, zwykłą większością głosów. 

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z gołosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 20 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16.ust.2,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu – później – bez względu na liczbę
osób uprawnionych do głosowania.
5 .Wybory do władz Stowarzyszenia w drugim terminie, o którym mowa w ust.4, odbywają się
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo
– wyborcze w terminie określonym w § 16.ust.1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Walnym Zebraniem kieruje Prezydium w składzie:
1) Przewodniczący, który pełni funkcję Przewodniczącego Zebrania i kieruje jego obradami,
2) Zastępca Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
3) Sekretarz,
4) Członek.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 50 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia)
odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 18.ust.3
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2) zmiana Statutu lub przeniesienie siedziby władz Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od
tych składek lub świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza,
Skarbnika i czlonka lub członkłów, przy czym Prezes i pozostali członkowie Zarządu
wybierani są przez Walne Zebranie osobno.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.

§ 22

Zarząd jest obowiazany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura
pełnomocnictwa ogólnego obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu
Stowarzyszenia.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i regulaminów.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz
sekretarza.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania sie przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności.

§ 27

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 28

W przypadkach określonych w § 26.pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.

§ 30

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego
zastępca.
3. Postepowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwolania się do Walnego Zebrania
Członków.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych
w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.

§ 31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członka postanowień Statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) orzekanie w kwestiacjh zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem.

§ 32

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości
o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 33

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenie w prawach członka,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 34

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 35

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 37

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dotacje,
3) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy
i spadki,
4) korzyści z ofiarności publicznej,
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z deklaracją.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy Stowarzyszenia pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Stowarzyszenia
określonych w § 6.ust.1,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.”

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej wiekszości dwóch trzecich
głosów.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
określonego w § 18.ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
podjecia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

Gniezno, październik 2010 r.

Statut zawiera zmiany wprowadzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w dniu 21.10.2010 r. 

                                                                                                powrót do góry

 

Wszystkie prawa zastrzeżone absolwent.gniezno.pl 2008 r.